MoSCoW

Akcia

Definovanie zámeru, Dizajn, Design sprint, Nastavenie cieľov, Prioritizácia v rámci skupiny, Analýza problémov

Celková situácia, Kreativita, Vyhodnocovanie

Viac ako 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Bezpečná

Úvod

MoSCoW je anglický názov metódy, ktorá tímu umožňuje prioritizovať funkcie, ktorým sa jeho členovia chcú venovať. Funkcie sú rozdelené do štyroch kategórií: „Must have“ (musí byť), „Should have“ (malo by byť), „Could have“ (môže byť) alebo „Would like but will not get“ (radi by sme mali, ale nejde to). Aktivitu je vhodné použiť na začiatku nejakého časového úseku (napr. počas plánovania design sprintov) a všeobecne pri aktivitách vyžadujúcich plánovanie. Tento nástroj umožňuje vytvoriť jasnú hierarchiu krokov, ktoré je potrebné implementovať, a identifikáciu toho, čo nie je možné zahrnúť kvôli existujúcim obmedzeniam.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory, napr. online nástroj typu tabule.

Postup

 1. Urobte si zoznam všetkých vlastností/funkcií, ktoré chcete vyvinúť alebo zlepšiť v rámci konkrétnej časovo vymedzenej úlohy (napr. Sprint), v rámci zlepšenia pracovného prostredia či v rámci osobného rozvoja/rozvoja tímu.
 2. Vytvorte schému so štyrmi kategóriami „Must have“ (musí byť), „Should have“ (malo by byť), „Could have“ (môže byť) alebo „Would like but will not get“ (radi by sme mali, ale nejde to). Funkcie/vlastnosti zatrieďte do týchto štyroch kategórií.
  • Do kategórie „Must have“ (musí byť) patria funkcie a vlastnosti, ktoré sú kriticky dôležité a ich implementácia je nevyhnutná pre úspech produktu.
  • „Should have“ (malo by byť) je kategória pre funkcie a vlastnosti, ktoré sú dôležité, ale nie kritické, a ktoré sa dajú zabezpečiť aj iným spôsobom.
  • V kategórii „Could have“ (môže byť) patria funkcie a vlastnosti, ktoré by bolo dobré mať, ale ich prítomnosť či absencia nemá významný vplyv na užívateľskú skúsenosť.
  • „Would like but will not get“ (radi by sme mali, ale nejde to) – sem patria vlastnosti a funkcie, implementácia ktorých je príliš náročná.
 3. Po zaradení jednotlivých funkcií naplánujte relevantné úlohy. K plánovaniu toho, čo je skutočne potrebné a čo je realizovateľné si zachovajte realistický prístup.
 4. Pripravte plán práce/rozvoja, úlohy ktorého môžete rozdeliť medzi jednotlivých členov vývojového tímu. Postupujte podľa plánu, nezabudnite monitorovať jeho implementáciu a uistite sa, že všetci členovia tímu mu naozaj rozumejú.

Tipy a triky

 • Túto aktivitu možno uskutočniť prostredníctvom online nástrojov typu tabule, ale dá sa realizovať aj pomocou nástrojov určených na správu úloh, ako je Trello Board, Google Docs a pod, kde napríklad facilitátor zdieľa svoju obrazovku.
 • Alternatíva: pošlite účastníkom e-mail s inštrukciami a tabuľkou a požiadajte ich, aby si pripravili svoje vstupy. Následne, počas online stretnutia „naživo“, pokračujte s klasifikáciou jednotlivých funkcií/vlastností do štyroch kategórií a s plánovaním.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email