Sebahodnotenie tímu

Záver a zhrnutie, Spoznávanie, Kontrola

Spolupráca, Nastavenie cieľov, Hodnotenie skupiny

Komunikácia, Vyhodnocovanie

Do 15 minút

Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Táto aktivita predstavuje štruktúrovaný proces umožňujúci tímom spoznávať a skúmať spôsob vzájomnej spolupráce. Jasná štruktúra vedie členov tímu k tomu, aby boli vo svojom hodnotení naozaj otvorení a úprimní. Po tom, čo sa jednotliví členovia zamyslia nad problematikou individuálne, ako tím pripravia kolektívnu mapu, ktorá môže byť následne východiskom pre ďalšie diskusie a aktivity. Hodnotenie je založené na 6 aspektoch, z ktorých každý vedie tím k tomu, aby zvážil či analyzoval vždy iný kľúčový prvok svojho konania.

Váš tím predstavuje určitý druh komplexného systému s množstvom vzájomne prepojených častí. Na lepšie vyjadrenie komplexnosti tohto systému sme si požičali termín z oblasti IT operačný systém (OS), ktorý vystihuje systém podporujúci prácu ľudí (programátorov) a ktorý sa neustále zlepšuje vďaka mnohým opakovaniam a malým zmenám implementovaným v ich priebehu.
Tento workshop je východiskovým bodom pre každý tím, ktorý má snahu aktualizovať svoj OS a zlepšovať svoj spôsob práce. Väčšina tímov funguje a rastie organicky, pričom len málo pozornosti sa cielene venuje nastaveniu pracovných procesov, štúdiu medziľudských vzťahov či spochybňovaniu tradičných predstáv o hierarchii.
Sebahodnotenie môže tímu pomôcť odhaliť a vyniesť na svetlo veci, o ktorých sa nehovorí. Je to dôležité, pretože zviditeľnenie týchto vecí je podmienkou pre to, aby o nich tím dokázal hovoriť a meniť ich.

Pomôcky, ktoré potrebujete

• Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.
• Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

 1. Šesť aspektov, na ktoré sa počas tohto workshopu zameriame, tvorí rámec pre uvažovanie a diskusie v skupine. Napíšte nasledujúce názvy a zdieľajte ich na obrazovke, aby si ich členovia tímu mohli odpísať.
 • Vzťahy a prostredie v tíme
 • Informácie a rozhodovanie
 • Úlohy a povinnosti
 • Učenie a osobné ciele
 • Spoločné ciele
 • Zisky a produktivita

Pomocou piatich zvislých čiar vytvorte 6 rovnakých častí a označte ich jednotlivými názvami.

 1. Dajte účastníkom 30 minút na to, aby o týchto aspektoch v tichosti uvažovali. Ich úlohou je samostatne vyjadriť svoj názor na každý z uvedených aspektov tak, že dokončia vetu „Ako tím (sme/sa/si)…“ (vety píšu na „post-it“ lístočky, ktoré pridávajú do priestoru s príslušným nadpisom).

Je prirodzené, že niektorí členovia tímu sa budú vyjadrovať pozitívne až oslavne, zatiaľ čo iní budú kritickí či sa budú zameriavať na rozvoj a zlepšovanie. Požiadajte účastníkov, aby svoje vyjadrenia zoradili tak, že tie zamerané na rozvoj a zlepšovanie budú naľavo a oslavné budú „na tabuli“ napravo.

Poznámka pre facilitátorov: Cieľom tohto workshopu nie je viniť jednotlivcov za výkon celého tímu. Pri uvažovaní a analýze tímu je potrebné zdôrazniť, že hovoríme o tíme ako celku, resp. ako o samostatnom a nezávislom organizme.

 1. Nakreslite na tabuľu zväčšenú verziu tabuľky so 6 oblasťami, na ktorých účastníci pracovali. Cieľom tohto kroku je oboznámiť sa s vyjadreniami všetkých členov tímu a zistiť, na čom sa tím v rámci šiestich daných oblastí zhodol a na čom nie.

Požiadajte členov tímu, aby všetci postupne hovorili o 2-3 lístkoch z každej oblasti. Úlohou účastníkov je len prečítať to, čo napísali – v tejto fáze nie je potrebné nič vysvetľovať ani zdôvodňovať.

Podobne ako v predchádzajúcom kroku, aj teraz budú účastníci radiť viac rozvojovo orientované vyjadrenia naľavo a oslavné vyjadrenia napravo.

 1. V tomto kroku je cieľom zúžiť záber vyjadrení a odstrániť ich možnú duplicitu.

Požiadajte niektorého člena tímu, aby výroky v tichosti zoradil do skupín. Keď s tým budú hotoví, opýtajte sa ostatných členov skupiny, či by toto rozdelenie chcel niekto zmeniť. Ak áno, požiadajte ich, aby tak spravili.

Tento proces opakujte dovtedy, kým nebudú všetci členovia tímu s rozdelením spokojní. Môže to síce chvíľu trvať, ale napokon dospejete k výberu výrokov, proti ktorému nebude mať nik výrazné výhrady. Dosiahnete teda  konsenzuálne rozhodnutie založené na zhode celej skupiny.

 1. V tomto kroku ide o zistenie, ktoré z výrokov sú pre skupinu naozaj dôležité. Zistíte to pomocou hlasovania.

Požiadajte členov tímu, aby si pozreli skupiny výrokov. Ich úlohou následne bude označiť bodkou tie výroky, ktoré sú podľa nich pre tím dôležité (teda výroky týkajúce sa oblastí, ktorými sa treba zaoberať, zmeniť ich alebo vyzdvihnúť). Počet hlasov (bodiek), ktoré majú účastníci k dispozícii, je neobmedzený.

Keď odhlasujú všetci účastníci, pozrite sa na tabuľu/flipchart. Rozmiestnenie, hustota a frekvencia bodiek vám okamžite ukážu, čo tím považuje za dôležité.

 1. Cieľom tohto posledného kroku je určiť ďalší postup.

Nastal čas na diskusiu. Tím by sa mal rozhodnúť, ako naloží s informáciou získanou v predchádzajúcich krokoch. Tu je niekoľko návrhov:

 • Vymyslite spôsob, ako formálne osláviť/oceniť pozitívne výroky.
 • Naplánujte si v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov 6 samostatných diskusií, ktoré budú venované vždy jednému rozvojovo orientovanému výroku z jednej z daných oblastí.
 • Odprezentujte výsledný dokument inému tímu alebo celej firme počas celofiremného meetingu alebo počas nejakého neformálneho firemného stretnutia.
 • Zorganizujte si v ďalšom týždni workshop na tému Redizajn OS nášho tímu s cieľom cielene zlepšiť váš „operačný systém“.

Poznámka pre facilitátorov: Kľúčom k tomu, aby bol tento dokument naozaj užitočný, je možnosť upravovať ho a podieľať sa na jeho formovaní. Informácie aj poznatky patria celému tímu, preto je aj úlohou tímu navodiť potrebné zmeny.

Tipy a triky

• Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor/ka ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.
• V bode 5 využite na hlasovanie funkcie dostupné v mnohých online hlasovacích nástrojoch (ako je napr. Mural’s voting session). Podobne, ak chcete zrátať podporné hlasy pre jednotlivé riešenia, môžete tiež účastníkov požiadať, aby v rámci Google Docs pridávali svoje komentáre, alebo aby jednotlivým nápadom v Slack-u dávali emotikon typu „palec hore“, a pod.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email