Smradľavá ryba

Záver a zhrnutie, Spoznávanie, Otvorenie

Definovanie zámeru, Vnútorná otvorenosť tímu, Zosúladenie tímu, Teambuilding

Aktívne počúvanie, Komunikácia, Empatia, Sebaspoznávanie, Líderstvo a jeho rozvoj, Sebareflexia

60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Hraničná

Úvod

Krátka aktivita vhodná na začiatok programu zameraná na rozhovory o strachu, obavách a neistotách týkajúcich sa témy programu. Cieľom je navodiť v skupine atmosféru otvorenosti. Smradľavá ryba je metafora pre niečo, čo si so sebou nosíme, ale neradi o tom hovoríme – no čím dlhšie to skrývame, tým viac to „smrdí“. Účastníci si vďaka tomu, že svoju „smradľavú rybu“ (strach a obavy) obrazne položia na stôl, začnú si budovať vzájomné vzťahy, ochotnejšie o sebe hovoria a dokážu lepšie identifikovať oblasť, v ktorej sa chcú zlepšovať.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Online nástroj typu tabule
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

 

Postup

  1. Vlastnými slovami predstavte účastníkom cieľ tejto aktivity. Vysvetlite im, že účelom je preskúmať a hovoriť o našich osobných obavách týkajúcich sa budúcnosti ako spôsob nadviazania rozhovoru ale aj konfrontácie s týmito obavami a cesta k ich prekonaniu. Každému účastníkovi dajte jednu kópiu hárku „Smradľavá ryba“ a vysvetlite metaforu, ktorá sa za týmto názvom ukrýva („Smradľavá ryba je metafora pre niečo, čo si so sebou nosíme, ale neradi o tom hovoríme – no čím dlhšie to skrývame, tým viac to „smrdí“. Je to metafora pre strach, obavy či úzkosť, niečo, čo sa zhoršuje tým viac, čím dlhšie si to odmietame pripustiť a čeliť tomu.“)
  2. Dajte účastníkom približne 5 minút na to, aby si premysleli a napísali svoje „smradľavé ryby“ spadajúce do kontextu daného programu. Napríklad ak je kontextom Digitálny Masterclass, takáto „smradľavá ryba“ môže súvisieť s obavami týkajúcimi sa digitálnej transformácie. Ak je kontextom workshop na tému organizačných zmien, „smradľavá ryba“ sa môže týkať obáv spojených so zmenami v organizácii. Účastníci sa majú vyjadriť len pár slovami či frázou, ktorú vpíšu do obrysu ryby.
  3. Keď majú všetci účastníci svoju „smradľavú rybu“ pomenovanú, požiadajte účastníkov, aby sa všetci posadili do jedného kruhu a podelili sa o svoju „rybu“ s ostatnými v skupine. Povedzte im, že každý má na vyjadrenie 30 až 60 sekúnd, pričom hovorí vždy len jedna osoba. Pokračujte v aktivite, kým sa nevyjadria všetci účastníci.

Poznámka pre facilitátorov: Alternatívou tohto cvičenia môže byť, že všetky „smradľavé ryby“ umiestníte na stenu vo forme akejsi galérie. Môžete sa k nim prípadne v neskoršej fáze programu vrátiť a hovoriť o niektorých obavách, ktoré účastníci na začiatku programu identifikovali.

  1. Zakončite cvičenie tým, že účastníkom poďakujete a pripomeniete im, že neistota a obavy z budúcnosti sú v rýchlo sa meniacom svete úplne normálne a bežné. Vysvetlite, že „vyloženie ryby na stôl“ je dôležitým prvým krokom na ceste ku konfrontácii a vysporiadaniu sa s týmito obavami. Ak je to vhodné, vysvetlite účastníkom, že nasledujúce prvky programu im dajú možnosť lepšie spoznať a preskúmať niektoré z identifikovaných obáv.

Tipy a triky

  • Účastníci môžu svoju „smradľavú rybu“ nakresliť na papier a kresbu nahrať do zvoleného online nástroja, prípadne ju môžu nakresliť online, pridať do svojho obrázku ryby nálepky s nápismi, a pod.
  • Pri kroku 3 (reflexia) požiadajte účastníkov, aby sa na obrazovke zamerali na obrázok tej osoby, ktorá práve hovorí.
  • Ak nepoužívate online nástroj typu tabule, môžete na toto cvičenie využiť Slack alebo Google docs, ktoré umožňujú zdieľanie a komentovanie vytvorených obrázkov.
  • Ak používate len videokonferenčný softvér, požiadajte účastníkov, aby zdieľali svoju obrazovku a ukázali svoje obrázky v digitálnej forme, alebo aby skupine ukázali svoju kresbu prostredníctvom kamery.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email