Náčrt v štyroch krokoch

Akcia

Koncepcie, Design sprint, Tvorba nápadov

Kreativita, Improvizačná hra, Inovácie

60 – 120 minút, Viac ako 120 minút

6-15 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto aktivita umožňuje vytvárať dobre naformulované koncepcie pomocou štruktúrovaného procesu, ktorý zahŕňa:

 1. Skúmanie kľúčových informácií,
 2. Začatie práce na návrhu na papieri,
 3. Zohľadnenie viacerých alternatív,
 4. Príprava detailného riešenia.

Tomuto cvičeniu predchádza séria iných aktivít, ktoré skupine umožňujú ujasniť si, aký problém chcú jej členovia riešiť.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Zvoľte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu.
 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
 • Papier a pero.

 

Postup

Na to, aby bolo toto cvičenie využité efektívne, je potrebné, aby už skupina mala absolvované aktivity, v priebehu ktorých si ujasnila, aké kľúčové problémy chce riešiť. Výstupy z predchádzajúceho cvičenia v skupine zdieľajte pomocou videokonferenčného nástroja, alebo ich účastníkom rozošlite.

 1. Poznámky. Každý účastník si vezme pero a papier. Dajte účastníkom 20 minút na to, aby si všetko pozreli a prepísali (ABSM, dlhodobé ciele, otázky súvisiace s design sprintom, atď.). Povedzte im, že nie je nutné, aby boli ich poznámky usporiadané – sú určené len im.
 2. Nápady. Povedzte účastníkom, aby si prezreli svoje poznámky a požiadajte ich, aby im dali konkrétnejšiu podobu tým, že si ich zoskicujú. Na túto aktivitu im dajte 20 minút. Nie je potrebné, aby boli skice, ktoré si účastníci na základe svojich poznámok robia, krásne. Je to len začiatok a účelom je, aby im toto skicovanie pomohlo posunúť sa k finálnemu náčrtu. Pokiaľ všetci premýšľajú a píšu veci na papier, skupina je na dobrej ceste. Pripomíname, že nápady ani neúhľadné náčrty nie je potrebné v rámci skupiny zdieľať. Keď účastníci dokreslia, dajte im ešte tri minúty na to, aby si svoje skice prezreli a zakrúžkovali svoje najlepšie nápady. V ďalšom kroku ich totiž budú cizelovať.
 3. Bláznivá 8. Vyberte si niektorý nápad z predchádzajúceho kroku a pripravte niekoľko jeho iterácií tak, že ho nakreslíte osemkrát. (Použite hárok papiera rozdelený na 8 štvorcov.) Na každom štvorci pracujte 1 minútu a pokúste sa nakresliť svoj nápad zakaždým inak. Vždy po minúte členov tímu upozornite, že čas uplynul. Je to znamenie, aby sa posunuli na ďalší štvorec bez ohľadu na to, či sú s predchádzajúcim políčkom hotoví, alebo nie. Povzbudzujte členov tímu, aby sa každých 60 sekúnd snažili niečo na papier dať. Nesmú prestať, musia stále kresliť a skicovať. To, čo vytvoria, nemusia nikomu ukázať. Je len ich. Cieľom je mať niečo, z čoho sa môžu odraziť pri príprave finálneho náčrtu. Účastníci by si mali klásť otázku „Ako inak by sa to dalo spraviť?“ Pokračujte, až kým účastníci už nedokážu prísť s ďalšou variáciou. Následne sa môžu vrátiť k hárku so svojimi nápadmi, vybrať ďalší z nich a začať pracovať na ňom.
 4. Náčrt riešenia. Dajte účastníkom 40 minút na to, aby načrtli koncept potenciálneho riešenia, s ktorým prišli, vo forme storyboardu. Úlohou účastníkov je samostatne vytvoriť niečo jasné a zrozumiteľné aj bez dodatočného komentára, pretože pri prezentácii riešenia skupine nebudú mať možnosť svoj koncept vysvetliť. Náčrty často opisujú postupnosť scenárov alebo situácií (napr. vo forme trojdielneho storyboardu), a preto zvyčajne zaberajú niekoľko listov papiera zlepených lepiacou páskou a doplnených o poznámky a ďalšie vysvetlenia napísané priamo na skicách.
 5. Keď je finálny náčrt riešenia hotový, požiadajte účastníkov, aby z neho spravili kvalitnú fotku a uložili ju v na to určenom zdieľanom priečinku, v ktorom si môžu pozrieť aj návrhy ostatných členov skupiny.

Tipy a triky

 • Predpokladom realizácie tejto aktivity je, že skupina absolvovala sériu predchádzajúcich cvičení, v rámci ktorých si ujasnila problém, ktorý chce riešiť (a prípadne absolvovala aj aktivitu zameranú na Bleskové rozhodovanie).
 • Nejde o súťaž v kreslení, škaredé skice sú OK. Dôležité je, aby bola jasná myšlienka skice.
 • Slová sú dôležité! Uistite sa, že váš náčrt obsahuje jasné vysvetlenia a komentáre.
 • Zamerajte sa len na jednu myšlienku (uistite sa, že účastníci sa nezaseknú v snahe vytvoriť jedno všeobjímajúce riešenie).

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email