Workshop na tvorbu akčných plánov: Šípka

Akcia, Záver, Otvorenie, Kontrola

Definovanie zámeru, Diskusia o výzvach, Nastavenie cieľov, Prioritizácia v rámci skupiny, Perspektíva, Vízia

Celková situácia, Komunikácia, Kreativita, Empatia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie

Do 60 minút, 60 – 120 minút, Viac ako 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Cieľom tohto workshopu je pomôcť účastníkom definovať, identifikovať a dosiahnuť svoje ciele. Účastníci, ktorí si vďaka tejto aktivite budú vedieť holisticky predstaviť, kde chcú byť o niekoľko rokov, a zadefinujú si kroky, ktoré ich k stanovenému cieľu dostanú, tak získajú lepšiu predstavu o tom, ako postupovať ďalej.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do dvojíc a do osobitných virtuálnych miestností (napr. Zoom).

 

Postup

 1. Účastníci pracujú v dvojiciach. Každý účastník má online tabuľu, na ktorej je nakreslený veľký model šípky. (Buď si model pripravte vopred alebo požiadajte účastníkov, aby si ho rýchlo nakreslili sami.) Uveďte cvičenie. Vysvetlite účastníkom, že cieľom cvičenia je pomôcť účastníkom vytvoriť si víziu budúcnosti a nastaviť konkrétne kroky, ktoré ich priblížia k jej naplneniu. Účastníci budú viesť rozhovory vo dvojiciach. Najprv osoba A urobí rozhovor s osobou B, pričom prejde všetkými krokmi, potom sa vymenia.
 2. Informujte účastníkov o prvom rozhovore a potom ich rozdeľte do virtuálnych miestností:

Požiadajte všetkých účastníkov, aby si zatvorili oči a predstavili si, ako ich život vyzerá o rok (alebo si zvoľte iný časový úsek, viď poznámky pre facilitátorov nižšie). Povedzte im, aby túto predstavu preskúmali. Naveďte ich otázkami ako:

 • S kým ste? Kto je pri vás?
 • Čo ste dosiahli a ste na to hrdí?
 • Na čom pracujete?
 • Ako trávite svoj deň?
 • Ako trávite svoj voľný čas? – atď.

Prispôsobte tieto otázky skupine, s ktorou pracujete, a ich situácii. Po vizualizácii si všetci účastníci nakreslia na flipchart svoju víziu k bodu 1. Kreslením účastníci svoju predstavu zhmotnia bez toho, aby sa príliš sústredili na detaily. Keď je kresba hotová, začne osoba A viesť rozhovor s osobou B.

 1. Účastníci sa vrátia do hlavnej miestnosti videokonferenčného hovoru, kde dostanú informácie o ďalšom postupe. Opäť rozdeľte účastníkov do virtuálnych miestností:

Osoba A robí rozhovor s osobou B. Pýtajúci sa svojho partnera najprv požiada, aby si predstavil kľúčové faktory, ktoré prispeli k naplneniu jeho/jej vízie. Pripomeňte účastníkom, že majú hovoriť, akoby šlo o minulosť a popisovali, čo im pomohlo ich víziu uskutočniť. Ich úlohou je vrátiť sa v čase od naplnenia vízie k dnešnému dňu. Môžu to byť veci ako napr. „Môj mentor mi naozaj veľmi pomohol“, „Začal/a som pravidelne cvičiť“, „Najal/a som si účtovníka“ či „Postavil/a som sa svojmu strachu“, a pod. jednoducho čokoľvek, čo malo pozitívny vplyv na naplnenie ich vízie. Pýtajúci sa v tomto kroku zapisuje všetky kľúčové faktory na post-it lístky, ktoré umiestňuje k bodu 2 na partnerovej tabuli.

 1. Účastníci sa vrátia do hlavnej miestnosti videokonferenčného hovoru, kde dostanú informácie o ďalšom postupe. Opäť rozdeľte účastníkov do virtuálnych miestností:

V nasledujúcom kroku požiadajú pýtajúci sa účastníci svojich partnerov, aby identifikovali tri faktory, kvôli ktorým takmer zlyhali.

Ide o faktory alebo veci, pre ktoré sa takmer vzdali a nezrealizovali svoju víziu. Môže to byť napríklad „Často som meškal/a, pretože som zaspal/a“, „Spočiatku som nemal/a odvahu odísť z práce a začať niečo nové“ či „Skoro som nepovedal/a osobe, ktorá sa mi páčila, že je to tak“. Pýtajúci sa opäť zapíše tieto odpovede na post-it lístky, ktoré umiestni k bodu 3 na šípke.

Pýtajúci sa pokračuje tým, že sa zaujíma o tri brzdiace faktory, ale sústredí sa na to, čo druhá osoba spravila, aby ich prekonala. Napríklad „Mal/a som priateľa, ktorý mi každé ráno volal, aby ma zobudil“, „Osvojil/a som si novú zručnosť a to ma doviedlo k práci mojich snov“, a pod. Pýtajúci sa tieto odpovede zapíše na post-it lístky a umiestni ich k problémom na modeli šípky.

 1. Účastníci sa vrátia do hlavnej miestnosti videokonferenčného hovoru, kde dostanú informácie o ďalšom postupe. Opäť rozdeľte účastníkov do virtuálnych miestností:

Pýtajúci sa teraz svojich partnerov požiadajú, aby premýšľali o tom, aké kroky už urobili k naplneniu svojej vízie. Môžu napríklad povedať „Prihlásil/a som sa na tento kurz“ alebo „Prihlásil/a som sa na kurz zameraný na novú zručnosť XY.“ Prerušovaná čiara predstavuje dnešný deň a pýtajúci sa odpovede zapíše a umiestni ich k bodu 4 na šípke.

Keď sa prvý rozhovor skončí, dvojice sa vymenia a celý proces sa zopakuje.

 1. Účastníci sa vrátia do hlavnej miestnosti videokonferenčného hovoru: Každý účastník má teraz šípku plnú lístkov, ktoré predstavujú úlohy v akčnom pláne na dosiahnutie svojej vízie. Bez ohľadu na to, či je daný časový horizont 3 mesiace alebo 3 roky, šípka predstavuje realistickú cestu k dosiahnutiu cieľa. Povedzte účastníkom, aby si svoju šípku nechali a možno si ju aj vyvesili na miesto, kde ju uvidia, a budú z nej čerpať inšpiráciu. Stretnutie ukončite aktivitou, pri ktorej každý účastník povie, čo bude ich ďalším krokom k naplneniu svojej vízie, ktorý spravia.

Tipy a triky

 • Ak nepoužívate online tabuľu, môžete na zdieľanie a komentovanie obrázkov využiť napr. Slack alebo Google Docs.
 • Ak používate len videokonferenčný softvér, požiadajte účastníkov, aby zdieľali svoju obrazovku a ukázali svoje obrázky v digitálnej forme, alebo aby skupine prostredníctvom kamery ukázali svoju kresbu.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email