Reakcie na konflikt

Akcia, Záver a zhrnutie, Spoznávanie

Prijímanie spätnej väzby, Riešenie konfliktov, Diskusia o výzvach, Hodnotenie skupiny, Riešenie problémov, Spätná väzba, Tímová práca

Aktívne počúvanie, Komunikácia, Empatia, Sebaspoznávanie, Líderstvo a jeho rozvoj, Sebareflexia

60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Cieľom tohto tímového workshopu je na základe skúmania konfliktov z minulosti pripraviť usmernenia pre efektívne riešenie konfliktných situácií. Na rámcovanie reflexívnej diskusie sa počas workshopu využíva Thomas-Killmanovým model riešenia konfliktov. Využite ho aj vy a váš tím a diskutujte o konfliktoch.

Ako tím sa zamyslite nad minulými konfliktami a využite ich na sformulovanie pravidiel efektívneho riešenia konfliktov.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu.
  • Papier a pero.

Postup

 

1.Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad konfliktami, ktoré v minulosti v tíme zažili. Môžu to byť konflikty zo súčasného alebo aj z iného tímu a z tejto alebo aj z inej organizácie.

Účastníci majú túto časť robiť samostatne a identifikovať čo najviac významných   konfliktov, hoci by sa preto v spomienkach mali vrátiť aj niekoľko rokov späť. Konflikty si zapíšu.

Poznámka pre facilitátorov: Ak ľudia uvádzajú príklady z prostredia mimo tímu, požiadajte ich, aby pri opisovaní konfliktov vynechali konkrétne mená, aby bola zachovaná dôvernosť.

2.Následne požiadajte účastníkov, aby samostatne svoje minulé konflikty zhodnotili známkami od 1 do 3 nasledovne:

  • 1 = Konflikt, ktorý som zvládol/a dobre
  • 2 = Konflikt, ktorý som zvládol/a ako-tak
  • 3 = Konflikt, ktorý som nezvládol/a

3.Predstavte skupine model zvládania konfliktov podľa Thomasa a Killmana. Svoje vysvetlenie môžete doplniť videom alebo ďalšími materiálmi  z vlastných zdrojov resp. z internetu.

Požiadajte účastníkov, aby sa individuálne zamysleli nad nasledujúcimi otázkami a potom, o nich diskutovali vo dvojiciach alebo v trojiciach:

  • Aké reakcie boli prítomné pri konfliktoch, o ktorých som písal/a?
  • Aké vzorce správania a aké kroky boli pri riešení týchto konfliktov efektívne?
  • Aké vzorce správania a aké kroky boli pri riešení týchto konfliktov neúčinné?

4.Vychádzajúc z ich diskusií v malých skupinkách, požiadajte účastníkov, aby každý z nich navrhol 2 – 3 usmernenia pre efektívne riešenie konfliktov, ktoré by podľa nich mala skupina odteraz akceptovať.

Požiadajte ich, aby svoje odporúčania zdieľali s celou skupinou a spoločne sa dohodli na tých, s ktorými všetci súhlasia.

Tieto usmernenia zapíšte a ich digitálnu podobu zdieľajte so všetkými členmi skupiny.

Tipy a triky

  • Pre hlasovanie využite hlasovacie funkcie dostupné v mnohých online nástrojoch (ako je napr. Mural’s voting session). Podobne, ak chcete zrátať podporné hlasy pre jednotlivé návrhy, môžete tiež účastníkov požiadať, aby v rámci Google Docs pridávali svoje komentáre, alebo aby jednotlivým návrhom na platforme Slack dávali emotikon typu „palec hore“, a pod.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email