Šesť klobúkov

Akcia, Úvod

Brainstorming, Rozhodovanie, Diskusia o výzvach, Riešenie problémov, Facilitácia stretnutí, Perspektíva, Vízia

Komunikácia, Kreativita, Empatia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie

Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Aktivita Šesť klobúkov predstavuje účinnú techniku, ktorá umožňuje nazerať na proces rozhodovania z rôznych uhlov pohľadu. Štruktúrovaný proces paralelného myslenia pomáha ľuďom sústrediť sa a uvedomelejšie sa zapájať do diskusií.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Zvoľte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu.

Postup

 1. Na začiatku stretnutia účastníkom vysvetlite, že budeme používať koncept Šesť klobúkov na to, aby sme mohli preskúmať tému, ktorú máme, zo všetkých aspektov. Koncept Šesť klobúkov nám pomôže rozdeliť uvažovanie na šesť jasne vymedzených perspektív a rolí. Každú z nich symbolizuje farebný klobúk, ktorý si metaforicky kladieme na hlavu, keď sa na tému pozeráme z danej perspektívy. Skupina sa môže lepšie sústrediť na vybrané aspekty alebo presmerovať svoje myšlienky, konverzáciu či celé smerovanie stretnutia tým, že si bude nasadzovať či meniť tieto „klobúky“. Stručne účastníkom vysvetlite význam jednotlivých „klobúkov“:
  • Biely klobúk – skupina sa sústredí na fakty a dáta v snahe identifikovať všetky potrebné informácie.
  • Červený klobúk – skupina sa zameriava na pocity, intuíciu a „tušenia“. Členovia skupiny môžu vyjadrovať svoje emócie a pocity, hovoriť o svojich obavách, o tom, čo sa im páči a čo nie, a pod.
  • Čierny klobúk – skupina sa sústredí na dôvody, pre ktoré by riešenie mohlo zlyhať alebo na možné negatívne výsledky. Tento „klobúk“ je často jeden z najužitočnejších, no nie je vhodné používať ho príliš často.
  • Žltý klobúk – v tomto prípade sa všetci sústredia na pozitívne výsledky a prínosy potenciálnych riešení.
  • Zelený klobúk – tu sa kladie dôraz na kreatívne riešenia, možnosti a nové koncepty. Je to šanca vyjadriť nové myšlienky a vnemy.
  • Modrý klobúk – „nasadzujú“ si ho facilitátori alebo tí, ktorí vedú stretnutie, a slúži na riadenie aktivity Šesť klobúkov.
 1. Pripravte každému účastníkovi menovku a obrázok každého zo šiestich klobúkov. Uistite sa, že máte viacero kópií každého klobúka. Inštruujte účastníkov, aby si pri používaní príslušného klobúka vždy k svojej menovke pridali príslušný obrázok.
 2. Pripravte si sekciu na spätnú väzbu pre každý z klobúkov – napr. celá spätná väzba týkajúca sa červeného klobúka bude zaznamenaná na jednom mieste. Požiadajte účastníkov, aby priebežne pridávali poznámky do jednotlivých sekcií.
 3. Usmerňujte konverzáciu (nasaďte si modrý klobúk): sami sa môžete rozhodnúť, aké poradie klobúkov najviac vyhovuje vašim potrebám a cieľom. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby sa v procese rozhodovania použili všetky klobúky, ale existujú tiež určité účelové čiastkové postupnosti, v akých je dobré si ich nasadzovať. Snažte sa primäť účastníkov k tomu, aby sa každý z nich vyjadril ku každej perspektíve, vyvarujte sa však „škatuľkovaniu“ ľudí: každý môže – a mal by – používať všetky klobúky.

Tipy a triky

 • Ak nepoužívate online tabuľu, odporúčame použiť nástroje umožňujúce spoluprácu účastníkov, ako napr. Google Docs, ktoré vám dovolia zaradiť informácie týkajúce sa jednotlivých krokov do samostatných sekcií. Vyzvite všetkých účastníkov, aby sa zapojili do tvorby dokumentu, ale veľmi jasne stanovte pravidlá a práva týkajúce sa jeho editovania. Na určenie toho, ktorý účastník má ktorý klobúk, môžete využiť ikony ponúkané platformou Zoom.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email